Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

BODDUM-YDBY
FRISKOLE OG BØRNEHUS

MÅL, PLANER OG TILSYN

Her finder du mål, tilsynserklæring og aktuelle planer for vores projektforløb.

MÅL

Friskolen skal – gennem oplivning og oplysning – styrke og udvikle barnets livsglæde, kreativitet, læringslyst, nysgerrighed og evne til at undres, ligesom skolen skal støtte barnet i sin søgen efter identitet og livsværdier.

I et tæt samarbejde med forældrene skal friskolen således ikke blot uddanne, men også danne – livsduelige, handlekraftige og hele mennesker, der kan tage medansvar også i forpligtende fællesskaber, og som har mod til at være sig selv uden at være sig selv nok.

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus er en projektbaseret friskole med børnehus i Sydthy

Aktuel målbeskrivelse og kursusplan for igangværende projektforløb

Download vores aktuelle målbeskrivelse: 

Download vores aktuelle kursusplan: 

Tilsynsførende

For at sikre, at vi lever op til gældende krav for undervisning i grundskolen, har forældrekredsen valgt en tilsynsførende, der ikke i dagligdagen hører til skolen.

Tilsynsførende besøger os i løbet af året og deltager i undervisningen, hvorefter der aflægges rapport på den ordinære generalforsamling, ligesom tilsynserklæringen er at finde på skolens hjemmeside.

Sådan får vi løbende kastet lys på vores undervisning set i forhold til andre steder. En god og sund proces, som vi sætter stor pris på.

Bomærke til Boddum-Ydby Friskole og Børnehus – en projektbaseret friskole i Ydby, Thy

Metodefrihed og faglige mål

Undervisningen på Boddum-Ydby Friskole lever op til kravene i Undervisningsministeriets ”Fælles Mål”, men det skal understreges, at vi som skole – og som friskole i særdeleshed, har fuld metode- og emnefrihed.

Det betyder, at lærerne selv vælger, hvilke emner de ønsker at bruge som udgangspunkt for undervisningen, og hvilke metoder de vælger at bruge i den relevante børnegruppe.

Vores valg af lærebøger tages løbende op til vurdering, og vi bestræber os på, altid at være opdateret i forhold til undervisningsmateriale og metoder.

Find Undervisningsministeriets faglige fælles mål i sin fulde længde her.

FAG, emner og dannelse

Humanistiske fag
Dansk fra 0. klasse til 6. klasse.
Engelsk fra 1. til 6. klasse.
Tysk fra 5. til 6. klasse.
Kulturfag og fortælling fra 0.-6. klasse – indeholdende historie, kristendomskundskab og religion, litteratur- og sangkanon

Naturfag
Matematik fra 0. klasse til 6. klasse.
Naturteknologifaget fra 0. til 6. klasse.

Praktisk / musiske fag
Idræt fra 0. klasse til 6. klasse to timer om ugen – dertil kommer fysisk udfoldelse på ture i lokalområdet, deltagelse i fælles idrætsdage med andre fri- og efterskoler, skolernes motionsdag og en årlig dag for hele skolen hos Thy BMX.

Morgensang og musik for 0.-6. klasse, som en fast del af projektundervisningen, og arrangerede koncerter og workshops for hele huset i løbet af året. Desuden tilbyder Musikskolen undervisning om eftermiddagen i skolens lokaler. Se skema med kursustid under fanen “ugeplan”.

Værkstedsfag fra 0. klasse til 6. klasse: Kunst og håndværk er en fast og allestedsnærværende bestanddel af vores praksispædagogik i den projektbaserede undervisning. Se skema med kursustid.

Morgensang som en del af dannelsen
Morgensang og fællessamling omkring kulturfagene spiller en meget vigtig rolle i børnenes alsidige personlige udvikling.
Det er vigtigt at stimulere både det etiske, det faglige, det praktiske, det intellektuelle, det musiske, det fysiske, og det sociale og kreative i menneskers møde med verden.

Den danske sangskat består af et overflødighedshorn af sange, som er en meget stor og vigtig del af den danske kultur. Sangene rummer hver især en fortælling – en overlevering fra svundne tider. Børnene lærer, gennem sangene, mange fortællinger at kende, og det medvirker til, at vores musikalske kulturarv videreføres til kommende generationer. Samtidig er det en værdifuld modersmålsundervisning. Derfor har vi, hver dag, fælles morgensang for 0.-6.klasse, hvor forældre og venner af huset er hjerteligt velkomne til at deltage.

De obligatoriske emner
Er emner som i folkeskolen traditionelt kaldes de timeløse fag, indgår i årshjulet på lige fod med andre fag i projektundervisningen.

Det gælder uddannelses – og erhvervsvejledning, færdselslære, sundheds – og seksualundervisning samt familiekundskab og it. Vi har desuden besøg af den lokale politibetjent, højresvingskursus, fortælling og oplæg fra forældre og årlig deltagelse i 112-dag hos Thisted Brandvæsen.

Kig endelig forbi, hvis du er nysgerrig.

Der er altid en rundvisning og kaffe på kanden efter aftale.

Ring 97 95 63 70 eller skriv til skolen@byf.nu

Du finder os på Ydbyvej 193, Ydby, 7760 Hurup Thy

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus er en projektbaseret friskole med børnehus i Sydthy - kom forbi til en rundvisning