Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

BODDUM-YDBY
FRISKOLE OG BØRNEHUS

PROJEKTBASERET
UNDERVISNING

Skal dit barn arbejde projektbaseret med virkelighedsnære og samfundsaktuelle emner?

På Boddum-Ydby Friskole og Børnehus er året arrangeret i 3-4 fælles projektperioder, hvor alle deltager i samarbejdet på tilpasset niveau.

INTRODUKTION

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus er en projektbaseret friskole, og det handler ikke kun om formen på undervisningen, men i høj grad om det læringssyn der ligger til grund for undervisningen.

Læring foregår over alt og hele tiden i en livslang proces, hvor udfordringer, fejl, mestring og succes er nødvendige dele af vores vej til indsigt og glæden ved læringsfællesskabet.

Vi lærer ikke ens, og vi skal ikke altid kunne præcis det samme, som vores jævnaldrende.

Skolebøger på Boddum-Ydby Friskole og Børnehus
HVAD BETYDER projektbaseret undervisning?

På Boddum-Ydby Friskole og Børnehus er året arrangeret i 3-4 fælles projektperioder, hvor alle deltager i samarbejdet på tilpasset niveau.

Hos os er hovedparten af undervisningen funderet på:

  • Praksislæring hvor dit barn får lov at afprøve sin nye viden i en meningsfuld sammenhæng
  • Fagkurser hvor dit barn arbejder med de færdigheder som efterfølgende skal bruges i det fælles projektarbejde
  • Samarbejde hvor store hjælper små og dermed opnår større forståelse for den faglige viden som skal formidles undervejs
  • Arbejdsformer som styrker dit barns indblik i hinandens styrker og fordelene ved mangfoldighed og forskellighed
  • Tid til fordybelse og oplevelsen af mestring, når problemstillinger drøftes og løses ved fælles hjælp
  • En overbevisning om, at vi ikke lærer ens, og at vi ikke altid skal kunne præcis det samme som vores jævnaldrende
  • Tætte relationer med hinanden og husets voksne, så man trygt udfordres og støttes i sin faglige og sociale udvikling

Når hånd og ånd erfarer

På Boddum-Ydby Friskole og Børnehus lærer vi børnene at stille spørgsmål og turde at tage initiativ og prøve ting af. Gennem kreativitet og leg som en del af dagligdagen tilstræber vi et læringsmiljø, hvor vi hilser fejl velkomne som en del af en naturlig læringsproces, hvor børnene bevarer deres medfødte mod, nysgerrighed og begejstring.

Her gøres de bedste erfaringer med kroppen, hvor teori og faglig viden kan efterprøves i praksis.

Derfor foregår en del af undervisningen hos vores samarbejdspartnere ude i vores smukke lokalområde.

Som en del af vores fælles årshjul tilrettelægger vi sammen den praktiske og håndværksmæssige undervisning på bl.a. Aagaard som ligger små to km. fra skolen. Her udfolder projektundervisningen sig i natur- og træværksted, læderarbejde m.m.

 

Faser i
projektbaseret læring

Et tema/hovedproblem etableres af underviserne baseret på egne ideer, børnenes ideer og ønsker eller aktuelle cases fra børnenes nære verden.

Børnene søger viden, interviewer, og der arrangeres udflugter og samarbejde i lokalområdet.  Fokus er nuancer og forskellige perspektiver.

Børnene idéudvikler og går i gang med at skabe deres eget produkt. Børnene opnår konkrete færdigheder, mens de skaber indhold, der er forbundet til verden omkring dem.

Alle børn støttes i at give og modtage konstruktiv feedback på deres arbejde, undervejs i processen, fra både børn og voksne.

Projektet præsenteres for skolen og Frihaven, forældre eller andre besøgene til morgensang/samling eller ”finale-arrangementer ved afslutningen af hvert forløb.

Hvert barn reflekterer over egen læring i et passende format. Evalueringer og refleksioner gemmes og følger barnet igennem skoleforløbet.

computer

Som ”stor” i friskolen får man en hjælpende og formidlende rolle i projektarbejdet.

Der skal researches og fordeles passende udfordrende opgaver til de mindre børn i projektgruppen i samarbejde med en voksen.

Til det arbejde medbringer alle børn, fra 4. klasse og op, en chromebook eller computer.

Få hjemmeopgaver

Nutidig forskning viser, at de fleste lektier ikke har overbevisende effekt for børns læring, medmindre de har en gentagende, genkendelig form.

Det kan f.eks. være en genkendelig læserutine eller træning af noget overskueligt og overkommeligt – tabeltræning, remser, rytmer, akkorder eller andre rammefaste øvelser som ikke kræver en stor indsats i hjemmet.

Derfor skal lektier hos os give mening.

Alle børn har, i forbindelse med læsebånd eller fælles læsetræning i familiegruppen, læsetræning for derhjemme i løbet af skoleåret.

Antal læste minutter betyder faktisk noget for læseudviklingen.

Sommetider vil børnene få en anden opgave med hjem, og så vil den fremgå af et ugebrev eller en mail.

Man skal måske øve sig på noget i forbindelse med en fremlæggelse eller gøre et stykke arbejde færdigt.

EVALUERING

Boddum-Ydby Friskole er prøvefri, lektiefri og bruger ikke nationale tests.

Vi tester ikke for testens skyld men arbejder i stedet systematisk med egen-refleksion og dokumentation i børnehøjde. Børnenes produkter fremvises og fremlægges, så de får muligheden for at fortælle om de udfordrende, faglige processer, de har oplevet undervejs i arbejdet.

Vi reflekterer over problemer, løsninger og faglige knaster i et genkendeligt format.

Vores tilgang sikrer fordybelse, erkendelse og fordrer et ønske om at mestre noget nyt.

Skolen bruger Hogrefes læse, stave- og matematiktests, så vi møder børnene tidligt i deres støttebehov og sikrer, at lærernes forberedelse følger børnenes faglige udvikling. Der søges og ydes SPS-støtte samt gives vejledning til børn med it-rygsæk.

OPLEV STEMNINGEN:
KOM PÅ BESØG

Der er altid en rundvisning og kaffe på kanden efter aftale.

Ring 97 95 63 70 eller skriv til skolen@byf.nu

Du finder os på Ydbyvej 193, Ydby, 7760 Hurup Thy

Inge Juel Hierner, skoleleder på Boddum-Ydby Friskole og Børnehus.