Generalforsamling

Generalforsamling

Hver år i marts eller april afholdes en generalforsamling, der er skolens øverste myndighed. Her vælges bestyrelsen, og skolens økonomi gennemgås. Der snakkes visioner og vedtægter, samt diskuteres hvordan vi bedst er skole og institution. Alle forældre er automatisk medlem af skolekredsen, og alle andre kan også søge om optagelse i skolekredsen. Alle godkendte medlemmer af skolekredsen kan være med til at stemme, når skal vælges bestyrelsesmedlemmer eller stemmes om andre emner på generalforsamlingen.


Referat fra generalforsamlingen 2021


I onsdags afholdt vi vores første online generalforsamling i skolen og børnehusets historie. Det gik efter omstændighederne godt. Antallet af deltagere har vi beregnet til noget lignende, det vi plejer at være samlet i salen – nemlig omkring de 40. Tak til alle, der fulgte med og bidrog til aftenen.

Her kommer lidt info fra samlingen:

 

Maria Kloster fremlagde bestyrelsens beretning:

Hun fortalte om tiden med corona, som har fyldt meget siden sidste år, hvor Danmark blev lukket ned under selve generalforsamlingen.

Hun takkede alle for deres indsats under epidemien, der har budt må mange omstillinger.

Hun kom ind på afsavnet af alt det sociale på friskolen, hvor man som forældre ikke har været samlet i over et år. Heldigvis er flere ting blevet gennemført med stor succes online.

Regnskabet viser for 2020 en underskud på ca. 178.000 kr. hvilket ikke er acceptabelt. Desværre er der flere udefrakommende faktorer, der spiller ind, så vi ikke helt selv har kunnet afværge det dårlige resultat. Vi bliver nødt til at finde gode løsninger fremadrettet, så vi igen kan få lavet et overskud på vores drift.

Maria takkede medarbejdere, forældre og skolekredsmedlemmer for deres engagement i og for skolen.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Morten Nebel fremlagde skoleleders beretning:

Morten indledte også med den skelsættende dato og periode, som sidste års generalforsamling den 11. marts blev indledningen til. Et år med corona har sat sig sine spor. En masse omstillinger i både skema og lokaler. Omstillinger hos medarbejdere, elever og forældre. På trods har mange ting fungeret godt, men vi savner den almindelige hverdag.

Morten takkede også forældre og medarbejdere for deres indsats omkring tilrettelæggelse og undervisning, samt forældrenes medundervisning derhjemme.

Morten kom også ind på det dårlige resultat fra regnskabet.

Nogle ting skyldes omstændigheder flere år tilbage omkring sygdom, hvilket stadig trækker spor ind i 2020. Mere om det under regnskabet.

I dag har vi en dygtig og godt sammentømret medarbejderstab, der i fællesskab får tingene til at fungere og yder et stort stykke arbejde, som vi alle kan være stolte af.

Morten takkede til sidst også bestyrelsen for et godt stykke arbejde, samt skolekredsen for deres opbakning til skolen.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Morten fremlagde det reviderede regnskab:

Regnskabet viser et underskud på 178.221 kr. Dette er ikke tilfredsstillende. Det er en afvigelse fra budgettet på ca. ¼ million.

Årsagen skal bla. findes i ekstra udgifter i Børnehuset, der i 2019 og 2020 var ramt af flere sygemeldinger, og som har trukket store spor ind i især 2020. Her er alene tale om merudgift på min. 100.000 kr.

Der var budgetteret med et større overskud i Børnehuset, men det endte med et beskedent overskud på ca. 30.000 kr. Der er brugt ekstra lønninger pga. nogle forøgede normeringer, hvortil vi ikke har fået den ekstra indtægt, der kunne modsvare denne udgift. Bestyrelsen har nu hævet priserne, og kommunen har også øget tilskuddet, så vi tror og håber, at det i løbet af 2021 vil rette lidt op på uligheden mellem indtægter og udgifter.

På skoleområdet har vi ansat en ekstra lærer til noget støttelærer og 2 lærerundervisningen, men tilskuddet fra staten får vi først i 2021, så derfor har der også her været en forøget udgift i det sidste halve års tid af 2020.

Endvidere har vi overskredet vedligeholdelseskontoen med bygning af halvtaget foran skolen, samt udskiftning af vinduer i gymnastiksalen, som vi dog også har fået tilskud til fra cykelsponsorløb og salg af T-shirts.

Det er aftalt, at budgettet for 2021 skal følges tæt sammen med revisor, idet vi ikke kan tåle endnu et år med underskud. Der skal findes løsning, der kan bringe udgifterne ned eller indtægterne op.

Det ville være dejligt med flere elever, men det kan vi ikke lave et budget på, så derfor må der evt. spares og/eller reduceres i udgifterne. Desværre er det stort set kun på lønningssiden, at det batter med besparelser, og her er der bred enighed om, at vi får svært ved at undvære nogen, hvis vi skal lave en ordentlig og kvalificeret undervisning og pasning af vores elever.

Gode råd modtages gerne til bestyrelsen, så vi kan finde gode løsninger fremadrettet.

Regnskabet blev taget til efterretning.

 

Som altid på en generalforsamling var der valg til bestyrelsen. Her havde vi forberedt os lidt bedre, end vi måske plejer, idet et onlinevalg godt kunne blive en lille udfordring rent praktisk. Vi havde derfor sikret os, at vi havde de 4 kandidater, der skulle bruges til bestyresen, samt de 2 kandidater, der skulle bruges som suppleanter. Da, der ikke var nogen, der stillede op på selve aftenen, kunne man hurtigt vedtage, at de opstillede kandidater alle var stemt ind uden skriftlig afstemning.

 

På valg var:

Holger Jensen – genopstillede ikke

Søren Torstensen - genopstillede

Lasse Hundahl - genopstillede

Berith Bredil Frederiksen - genopstillede

Søren Gøttsche havde på forhånd sagt, at han gerne ville stille op.

 

Følgende blev derfor valgt uden afstemning:

Søren Torstensen

Lasse Hundahl

Berith Bredil Frederiksen

Søren Gøttsche

 

I bestyrelsen sidder derforuden:

Maria Kloster (formand)

Jesper Primdahl (næstformand)

Iben Thomsen

 

Følgende suppleanter blev valgt uden afstemning:

Berit Holmgaard (1)

Holger Jensen (2)

 

På generalforsamlingen plejer vi også at have input fra de forskellige udvalg.

Der er pt. nogle faste arbejdsgrupper omkring rengøring, PR og julestue.

Rengøringsudvalget forbereder næste hovedrengøring, men vil herefter gerne afløses af 2 nye. Der ligger gode skemaer parate, så man skal ikke som nyt medlem opfinde en masse. Det handler primært om at få folk placeret på de forskellige aftener til de forskellige rengøringsopgaver.

Sidste år blev der skiftet lidt ud i PR-udvalget, og nye kom til.

I julestueudvalget er der også plads til nye. Nogle af de nuværende har siddet med i en del år,

og det varer ikke så længe inden, man ikke længere har børn så skolen.

Vi kan derfor kun opfordre til, at nye forældre gerne må melde sig til nogle af disse udvalg. Også en oplagt chance og mulighed for at komme ind i et arbejdsfælleskab, hvor der tid godt samvær og gode snakke. Udvalgene er også åbne for forældre i Børnehuset.

Hvis man gerne vil være med i Julestueudvalget, kan man kontakte Else på 20310301 eller via mail på eb@byf.nu.

Hvis man gerne vil være med i rengøringsudvalget, kan man kontakte mig på 23748344 eller på morten@byf.nu.

 

Det sidste punkt var evt. , hvor der var en opfordring til at bestyrelsen om, at de med mellemrum udsender et lille nyhedsbrev. Der var også en opfordring til, at vi bliver bedre til at komme ud med det vi er gode til. En gang havde man faste udedage og flere besøg med foredrag eller lignende.

Var det noget man kunne overveje igen?


Herefter kunne Krisitan Kappel og Morten Nebel takke for god ro og orden på generalforsamlingen.

 

Direkte telefon til børnehuset er 4041 5949

Der er åben fra 06.15-17.00 (16.00)